« Første høst i 2012 | Main | På gården er det også vår »
tirsdag
mai152012

Lammene har kommet

Forrige helg kom de første to lammene. Dette er første gangen vi har nye lam på gården, og det er mye mer spennende enn forventet! Begge to er friske og nydelige, akkurat som lam skal være! Her er et bilde av de mindste av de to jentelammene med moren sin. Vi har ikke satt navn på henne enda. Ideer!?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>